ทัวร์ AUTUMN IN KOREA ทัวร์เกาหลี 6วัน 3คืน

ทัวร์ AUTUMN IN KOREA ทัวร์เกาหลี 6วัน 3คืน

สัมผสั ความโรแมนติกแห่งเกาหลีที่“เกาะนามิ” สนุกสนานที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี ข้ามสะพานกระจกโซยางคัง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ เช็คอินแลนด์มาร์ค N Seoul Tower พระราชวังเคียงบกกุง วัดวาอูจองซา ถ่ายรูปสุดชิค! กับ 943 King's Cross Cafe คาเฟ่ ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร์ ช้อปป้ิงแบบจุใจ ย่านฮงแด ย่านเมียงดง ดิวตี้ฟรี และ เอาท์เล็ท


ทัวร์ AUTUMN IN KOREA ทัวร์เกาหลี 6วัน 3คืน
รหัสทัวร์
ITCKR_TW00008
จำนวนวันเดินทาง
6 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ก.ย. 65 - 20 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ -สะพานโซยางคัง
 • วันที่

  3

  เมืองยงอิน - วัดวาวูจอง ซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี- - ย่านฮงแด – คาเฟ่934 King's cross
 • วันที่

  4

  โซล - ศูนย์สมุนไพร Red Pine - ศูนย์โสมรัฐบาล - Seaweed Museum - พระราชวังเคียงบกกุง – คลองชองกเยชอน – ช้อปป้งิ Shinsegae ปลอดภาษี- ชอ้ ปป้ิงยา่ นเมียงดง
 • วันที่

  5

  ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb -N Seoul Tower - Hyundai Premium Outlet -Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

06 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
6,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
6,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
เด็กทารก
6,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
06 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 18,999 - - 4,500 6,500 - 25
12 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 19,999 - - 4,500 6,500 - 25
20 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 19,999 - - 4,500 6,500 - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ ภาณุ นิ่มสกุล บิ๊กซี สุขาภิบาล5 4121312025
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน